STOIKIOMETRI PERSENYAWAAN LIGAN 3-METILSALISALDEHIDE-4-HIDROKSI BENZOIL HIDRAZON DENGAN ALUMINIUM (III

Abdul Malik

Sari


ABSTRAK

Kimia koordinatan bagi ligan 3-metilsalisaldehide-4-hidroksi benzoil hidrazon telah dikaji dengan aluminium(III). Tapak koordinatan dengan aluminium (III) telah dikaji berdasarkan data spektroskopi inframerah, spektroskopi ultralembayung-nampak dan rmn 1H dan 13C. Pengkoordinatan  ligan dengan ion aluminium(III) berlaku melalui atom N daripada kumpulan C=N dan atom O daripada kumpulan C=O. Perbandingan molar aluminium(III) terhadap ligan dalam tidak balas pengkompleksannya adalah 1:3, terungkap daripada kajian stoikiometri pengkompleksan. Formula bagi kompleks yang terbentuk boleh diwakili oleh [Al(Ligan)3] (NO3)3 .

Kata Kunci: Stoikiometri, 3-Metilsalisaldehide-4-Hidroksi Benzoil Hidrazon, Spektrofluorimetri, Aluminium (III)


PENDAHULUAN

Sebahagian besar sifat kimia sebatian organoalminium sudah dipahami berdasarkan tiori-tiori asid Lewis monomer-monomer organoaluminium yang mana, aluminium cendrung untuk membentuk sebuah atom yang memenuhi sistim oktet elektron-elektron. 

Sebatian koordinatan aluminium dengan keadaan pengoksidaan +3 biasanya bersifat penerima elektron dan hasil penambahan yang terbentuk dengan spesis yang kaya dengan elektron menyebabkan kepelbagaian dalam koordinatan aluminium. 

Apabila suatu ligan neutral bidentat berinteraksi dengan AlX3, (X = Cl,Br, atau I), yang lemah pengkoordinatannya, dua jenis pengkompleksan berlaku.  Salah satu daripadanya ialah kumpulan halida akan disingkirkan untuk membentuk [AlL3]3+ kation yang boleh diidentifikasikan secara kristalografi atau spektroskopi dalam keadaan pepejal dan melalui konduktiviti molar dalam larutan tanpa akues. Ligan yang biasa adalah 2,2’-bipiridil, 1,10-fenantrolin dan etanadiamina. Aluminium membentuk pelbagai struktur dengan ligan bidentat. Dengan 1,10-fenantrolin dan 2,2’-bipiridil, hasil hablurnya adalah spesis ionik seperti [Al(bpy)3]Cl3, tetapi kimia larutan sebatian ini memberikan struktur [AlX2(bpy)2]X, [Al(bpy)3]X3, dan lain-lain.  Dalam pengkompleksan yang kedua, stoikiometrinya mungkin AlX3L atau AlX2L2 dan setiap satunya boleh diformulasikan sebagai sebatian ionik.  Sebagai contohnya, AlX3.bpy boleh ditulis sebagai [AlX2(bpy)2][AlX4] (X=Cl,Br). Ini menjelaskan bahawa faktor saiz ligan adalah penting dalam kajian kimia koordinatan aluminium.  Jika X=I, ia akan disingkirkan untuk membentuk [AlL3] kerana, AlL4I2 dengan nombor koordinatan 6, adalah tidak stabil [Phua, 2000].

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR RUJUKAN

Constable, E. C. (1996). “Metal and Ligand Reactivity, an Introduction to the Organic Chemistry of Metal Complexes.” New York: VCH.

Cotton, F. A. and Wilkinson, G. (1975). “Advanced Inorganic Chemisry.” 2nd ed. New Delhi: Wiley Eastern Private Limited.

Hill, Z. D. and Patrick MacCarthy (1990). “Novel approach to Job’s method.” Journal of Chemical Education. 63.

Jiang, C., Bo Tang, R. Wang and J. Yen (1997). “Spectrofluorimetric determination of trace amounts of aluminium with 5-bromo-salicylaldehide salicyloyhydrazone.” Talanta. 44.

Mole, T and Jeffry, E. A. (1972). “Organoaluminium Compounds.” New York: Elsevier Publishing Company. 23.

Phua, Pim Huat (2000). “Sintesis dan Pencirian Kompleks Aluminium(III)-Hidrazon.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.

Richard Bos, N. W. Barnett, G. A. Dyson, and R. A. Russell (2002). “Characterisation of a synthesized fluorescent ligand (4-acridinol-1-sulphonic acid) using nuclear magnetic resonance spectroscopy.” Analytica Chimica Acta. 454.


Refbacks

  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »
  • »